Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dotacja celowa

Web Content Display Web Content Display

Subwencja naukowa

Regulamin konkursu subwencji naukowej z przeznaczeniem dla młodych naukowców na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 
1. Aplikacje w konkursie mogą składać pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, naukowo-techniczni oraz inżynieryjno-techniczni i doktoranci Wydziału Historycznego (pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego roku) spełniający definicje „Młody Naukowiec”.W uzasadnionych sytuacjach może być przyznana dotacja celowa doktorantowi przebywającemu na przedłużeniu studiów doktoranckich.
 
2. Aplikacja może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. W przypadku aplikacji zespołowej musi być ustalony kierownik projektu. Wszyscy uczestnicy dotacji muszą spełniać wymogi wymienione w pkt. 1.
 
3. W przypadku doktorantów aplikacje muszą być zgodne merytorycznie z projektem rozprawy doktorskiej.
 
4. Fundusze dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów:
– prowadzonych badań
– prowadzonych kwerend archiwalnych i bibliotecznych
– udziału czynnego w konferencjach naukowych
– wydania publikacji naukowych (książek i czasopism)
 
5. Aplikacja – wniosek musi być sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 
6. Każda aplikacja przygotowana przez doktoranta musi być podpisana przez opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej.
 
7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Komisja Instytutowa.
 
8. Pismo z decyzją Komisji otrzymują wszyscy aplikujący.
 
9. Aplikujący mogą złożyć odwołanie od decyzji Komisji w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 
10. W razie nie wykorzystania dotacji środki wracają do dyspozycji Dziekana.
 
11. W wyłącznej dyspozycji Dziekana pozostaje rezerwa wynosząca 20% przekazanych środków. Dziekan przekazuje pozostałą kwotę do dyspozycji Dyrektorów Instytutów Wydziału Historycznego. Środki pozostające do dyspozycji Dziekana i Dyrektorów Instytutów Wydziału przyznawane są poza konkursem jedynie w nadzwyczajnych przypadkach i dzielone są proporcjonalnie do liczby doktorantów.
 
12. Osoby, które otrzymały dotację mają obowiązek złożyć merytoryczne sprawozdaniez wykorzystania środków. Termin rozliczenia przyznanej w danym roku dotacji upływa z dniem 31 grudnia, bez możliwością przedłużenia tego terminu na rok następny.