Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Tok studiów doktoranckich (akty prawne opublikowane na stronie Działu Nauczania UJ)

Wzory pism

Podanie o przesunięcie obowiązku programowego

Podanie o przedłużenie studiów

Sprawozdanie uczestnika Wydziałowych Studiów Doktoranckich - wzór obowiązujący od roku 2019/2020 [plik DOC]

Sprawozdanie uczestnika Wydziałowych Studiów Doktoranckich - wzór obowiązujący od roku 2019/2020 [plik PDF]

Uchwała Rady Wydziału Historycznego UJ nr VII/2020/2021/I/6 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie dostosowania sposobu składania rocznych sprawozdań doktorantów do szczególnych warunków wynikających ze stanu epidemii

**

Szanowni Państwo,
w związku z nadchodzącym końcem roku akademickiego przypominam, że zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich termin składania sprawozdań z Państwa pracy w roku akademickim 2020/21 upływa 30 czerwca 2021r. Ponieważ, mimo pandemii, zajęcia dydaktyczne odbywają się w zaplanowanych terminach nie mam obecnie podstaw do odgórnego przesunięcia terminu składania sprawozdań. Przesunięcie terminu złożenia sprawozdania możliwe będzie wyłącznie w opisanych w Regulaminie sytuacjach i tylko na pisemny wniosek doktoranta złożony przed 30 czerwca br.
Oczywiście pozostaje możliwość składania aneksów do sprawozdań za okres od 30 czerwca do 30 września 2021r.
Ponieważ musimy zachować możliwość dokonania podsumowania i zaliczenia roku akademickiego  w warunkach pracy zdalnej, zgodnie z uchwałą Rady Wydziału dokumenty konieczne do zaliczenia i podsumowania roku akademickiego 2020/21 muszą zostać przesłane w wersji elektronicznej na specjalnie do tego utworzony adres: sprawozdaniadoktorantowwh2021@uj.edu.pl
Sposób sporządzenia i przesłania dokumentacji opisany został w przyjętej przez Radę Wydziału uchwale, której tekst przesyłam w załączeniu.
Podpisane oryginały wszystkich dokumentów muszą zostać dostarczone do Dziekanatu Wydziału Historycznego UJ nie później niż do 10 października 2021r.    
Zwracam również uwagę Państwa na wprowadzone przez Senat UJ 24 lutego 2021r. zmiany dotyczące procedury postępowania o nadanie stopnia doktora. Wśród wielu wprowadzonych regulacji znalazły się m. in. poważne zmiany dotyczące zasad odpłatności za przeprowadzenie postępowań doktorskich. Zgodnie z przyjętymi zasadami osoby przyjęte na wydziałowe studia doktoranckie w roku akademickim 2018/19 nie będą ponosiły kosztów postępowania jeżeli przed 31 grudnia 2024 r. złożą do właściwej Rady Dyscypliny wniosek o powołanie komisji doktorskiej. Wśród załączników koniecznych do złożenia tego wniosku jest ostateczna wersja rozprawy zaakceptowana przez promotora oraz raport z analizy programem antyplagiatowym. Oznacza to, że rozprawa musi zostać ukończona odpowiednio wcześniej. Osobom przyjętym na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/18 lub wcześniej, i które już podlegają reżimowi nowej ustawy, termin złożenia wniosku o powołanie komisji doktorskiej upłynie 31 grudnia 2023 r. 
Pełny tekst uchwały Senatu z 24 lutego 2021 r. dostępny jest na stronie Wydziału Historycznego. 
Po raz kolejny przypominam również, że doktoranci, którzy wszczęli postępowania doktorskie na starych zasadach, tj. przed 30 kwietnia 2019r. będą je mieli - z mocy ustawy-  zamknięte 31 grudnia 2022r. Tego dnia upływa ostateczny termin nadania stopnia doktora, a zatem publiczna obrona musi się odbyć odpowiednio wcześniej.
Przypominam także, że kształcenie w ramach wydziałowych studiów doktoranckich będzie trwało do 31 grudnia 2023r. Tylko do tego dnia można będzie zrealizować program studiów. Zwracam uwagę, że termin ten upłynie przed zakończeniem semestru zimowego.  
Z wyrazami szacunku
Wojciech Mruk