Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interdyscyplinarne studia doktoranckie

Wydział Historyczny UJ realizuje Projekt w ramach programu PO WER: „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ”

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności Interdyscyplinarnych Programów Studiów Doktoranckich o zasięgu krajowym i międzynarodowym [KD7] na Wydziale Historycznym UJ poprzez opracowanie i realizację uzupełniającego programu wysokiej jakości studiów III stopnia pn. "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ" skierowanego do 15 doktorantów/ek Wydziału Historycznego UJ posiadających w roku 2017/18 otwarty przewód doktorski i prawo do przynajmniej jednego przedłużenia studiów.

Programy studiów w projekcie zostały stworzone w oparciu o Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach [KD3], stanowiąc uzupełnienie programu studiów doktoranckich na WH UJ w zakresie:
- ilości zajęć prowadzonych w j. angielskim
- ilości doktorantów biorących udział w stażach zagranicznych dłuższych niż 1 m-c.
- zajęć w zakresie warsztatu badacza i poszerzania wiedzy z dyscypliny, pozyskiwania środków na badania

Projekt w bezpośredni sposób przyczyni się do realizacji celu szczegółowego POWER dotyczącego zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju poprzez realizację studiów doktoranckich prowadzących do przygotowania rozpraw doktorskich oraz znaczące zwiększenie współpracy ze środowiskiem międzynarodowym.

Program studiów odpowiada na potrzeby i oczekiwania Doktorantów/ek zgodnie z ich umiejętnościami, wiedzą i charakterem prac doktorskich. Wsparcie w projekcie jest odpowiedzią na zweryfikowane braki w dotychczasowym kształceniu.

W ramach projektu 15 doktorantów Wydziału Historycznego otrzymuje wsparcie finansowe na prowadzenie własnych badań naukowych oraz bierze udział w nadprogramowych zajęciach realizowanych ponad minimum programowe. Projekt zapewnia możliwość zagranicznych wyjazdów na kwerendy naukowe oraz celem nawiązania współpracy z zagranicznymi ośrodkami. Doktoranci dzięki uczestnictwu zwiększają swoje kompetencje zawodowe.

Regulamin projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ”

Wartość projektu: 1 923 221,36 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 602 684,48 PLN
Projekt realizowany w latach 01.03.2018-30.06.2021

Siedziba realizacji projektu: Biuro Projektów Wydziału Historycznego, ul. Św. Anny 6, p. 18 
Kontakt: projekty.historyczny@uj.edu.pl

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zamknięta.