Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Dostępne stypendia

Studentom studiów doktoranckich przysługuje prawo ubiegania się o następujące świadczenia:

• Stypendium doktoranckie.

• Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

• Stypendia z funduszu pomocy materialnej, na które składają się: stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, stypendium dla osób niepełnosprawnych.

• Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

• Jednorazowa zapomoga, dla Doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wszystkie wymienione stypendia oraz zapomoga losowa przyznawane są na wniosek doktoranta.

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

I. Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Wydziału Historycznego przyznawane jest:

a) studentom I roku na podstawie listy rankingowej powstałej w wyniku procedury rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pozycję na liście rankingowej wyznacza suma punktów uzyskanych w I i II etapie rekrutacji na studia)

b) studentom lat wyższych na podstawie listy rankingowej opracowanej przez Kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich i zweryfikowanej przez Komisję Doktorancką ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, powstałej w wyniku oceny osiągnięć doktoranta w danym roku akademickim.

II. Warunkiem otrzymania stypendiów jest:

a) złożenie podania o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz podania o zwiększenie stypendium doktoranckiego na dany rok akademicki

b) wysoka pozycja w rankingu punktowym, opracowanym według systemu punktacji ustalonym przez Radę Wydziału,

c) pozytywna opinia opiekuna naukowego/promotora

d) potwierdzony w sprawozdaniu doktoranta fakt terminowej realizacji programu Wydziałowych Studiów Doktoranckich.

III. Stypendia przyznawane są na 12 miesięcy (od października do września). Przyznanie stypendium w następnym roku akademickim jest uzależnione od ponownego spełnienia warunków określonych w punkcie II.

IV. O stypendia nie mogą ubiegać się:

a) doktoranci mający przedłużone studia po IV roku (nie dotyczy stypendium z dotacji projakościowej),

b) doktoranci, którzy do końca III roku studiów nie otworzyli przewodu doktorskiego.

1. Ranking poszczególnych lat zatwierdzany jest przez Komisję Doktorancką ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych za każdy rok akademicki w oparciu o roczne sprawozdanie ze studiów (z dokumentacją w załączeniu), składane przez każdego doktoranta.

2. Brak sprawozdania za dany rok akademicki, zgodnie z regulaminem studiów, jest podstawą do skreślenia z listy doktorantów Wydziału Historycznego.

3. Opracowane przez kierownika studiów listy rankingowe przedstawiane są Dziekanowi Wydziału Historycznego w terminie nie późniejszym niż 30 września każdego roku akademickiego.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej należy złożyć do 30 czerwca w Dziekanacie Wydziału. Niezłożenie wniosku przez Doktoranta, skutkuje nieprzyznaniem stypendium, pomimo wysokiej pozycji na liście rankingowej.

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów z funduszu pomocy materialnej

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest:

• studentom I roku na podstawie listy rankingowej powstałej w wyniku procedury rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pozycję na liście rankingowej wyznacza suma punktów uzyskanych w I i II etapie rekrutacji na studia)

• studentom lat wyższych na podstawie listy rankingowej opracowanej przez Kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich i zweryfikowanej przez Wydziałową Komisję Stypendialną, powstałej w wyniku oceny osiągnięć doktoranta w danym roku akademickim

Warunkiem otrzymania stypendium jest:

• Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb, a następnie złożenie go w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Historycznego. Jedynie wniosek wypełniony w systemie, a następnie złożony w formie papierowej u pracownika uważa się za złożony poprawnie. Termin składania wniosków dotyczy dokonania obydwu tych czynności i jest określony w regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej.

• Wysoka pozycja w rankingu punktowym, opracowanym według systemu punktacji ustalonego przez Radę Wydziału dla kryteriów przyjęć na studia doktoranckie.
Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na 9 miesięcy, można się o nie ubiegać co roku.

**

Zasady oceny doktorantów drugiego roku oraz wyższych lat studiów ubiegających się o stypendium dla najlepszych doktorantów

1. Ranking poszczególnych lat zatwierdzany jest przez Komisję Doktorancką ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów za każdy rok akademicki w oparciu o roczne sprawozdanie ze studiów (z dokumentacją w załączeniu), składane przez każdego doktoranta.

2. Brak sprawozdania za dany rok akademicki, zgodnie z regulaminem studiów, jest podstawą do skreślenia z listy doktorantów Wydziału Historycznego.

3. Opracowane przez kierownika studiów listy rankingowe przedstawiane są Dziekanowi Wydziału Historycznego w terminie nie późniejszym niż 30 września każdego roku akademickiego.

4. Zasady klasyfikacji:

Warunkiem dopuszczenia do klasyfikacji jest spełnienie przez doktoranta wszystkich następujących warunków :

- uzyskanie bardzo dobrych lub dobrych wyników egzaminów objętych programem studiów doktoranckich/bardzo dobrej lub dobrej oceny udziału doktoranta w seminarium doktoranckim lub indywidualnych konsultacjach wystawionej przez opiekuna naukowego/promotora;

- wykazanie się postępami w pracy naukowej;

- wykazanie się postępami w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;

- wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Zasady przyznawania stypendiów socjalnych

• Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb, a następnie złożenie go w formie papierowej wraz z załącznikami w Dziekanacie Wydziału Historycznego. Jedynie wniosek wypełniony w systemie, a następnie złożony w formie papierowej u pracownika uważa się za złożony poprawnie. Termin składania wniosków dotyczy dokonania obydwu tych czynności i jest określony w regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej.

Stypendium socjalne oraz zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki przyznawane jest na 9 miesięcy.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest maksymalnie na 9 miesięcy. Jeśli w trakcie semestru wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W roku akademickim 2016/17 przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów obowiązuje nowy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach

Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach

Zasady oceny doktorantów obowiązujące od roku akademickiego 2018/19

Zasady oceny doktorantów pierwszego roku studiów ubiegających się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Zasady oceny doktorantów pierwszego roku studiów ubiegających się o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Zasady oceny doktorantów drugiego roku oraz wyższych lat studiów ubiegających się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Zasady oceny doktorantów drugiego roku oraz wyższych lat studiów ubiegających się o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla doktorantów | Uchwała Rady Wydziału Historycznego UJ z dnia 14 czerwca 2019 r.

Zasady oceny doktorantów obowiązujące od roku akademickiego 2017/18

Zasady oceny doktorantów, przyjęte uchwałą Rady Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r., obowiązujące od roku akademickiego 2017/18

1. Ranking poszczególnych lat zatwierdzany jest przez Komisję Doktorancką ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych za każdy rok akademicki w oparciu o roczne sprawozdanie ze studiów (z dokumentacją w załączeniu), składane przez każdego doktoranta.

2. Brak sprawozdania za dany rok akademicki, zgodnie z regulaminem studiów, jest podstawą do skreślenia z listy doktorantów Wydziału Historycznego.

3. Opracowane przez kierownika studiów listy rankingowe przedstawiane są Dziekanowi Wydziału Historycznego w terminie nie późniejszym niż 30 września każdego roku akademickiego.

4. Zasady klasyfikacji:

A. Warunkiem dopuszczenia do klasyfikacji jest pozytywna opinia opiekuna naukowego dotycząca postępów w realizacji pracy doktorskiej.

B. Pozycję w rankingu wyznaczają następujące składniki:

a) udział w dydaktyce szkoły wyższej (za 15 godzin zajęć przeprowadzonych 1,5 punktu; 30 godzin - 3 punkty; 60 godzin - 4,5 punktów; 90 godzin - 5 punktów; za każde 15 godzin hospitacji - 0,5 punktu); inne prace wykonywane przez doktorantów, które nie są bezpośrednim prowadzeniem/współprowadzeniem zajęć lub hospitacjami (np. udział w egzaminach, dyżury w bibliotece itp.), będą uznawane za spełnienie programowego wymogu udziału w dydaktyce, ale nie będą punktowane przy ustalaniu pozycji w rankingu;

b) prace naukowe opublikowane albo złożone do druku (za poświadczeniem redakcji) w danym roku (ocena ilościowa jak w punkcie 5);

c) udział w konferencjach naukowych z referatem w danym roku (3 punkty za każdą + 2 punkty za udział w konferencji międzynarodowej z referatem w języku obcym, tj. innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta);

d) udział w konferencjach ruchu naukowego studentów/doktorantów z referatem (1 punkt za każdą + 2 punkty za referat w języku obcym tj. innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta);

e) udział w pracach redakcyjnych (2 punkty za każdą publikację + 2 punkty za redakcję materiałów w języku obcym tj. innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta),

f) udział w realizacji projektu badawczego (6 punktów za indywidualny projekt doktoranta, gdzie doktorant jest kierownikiem grantu, 4 punkty za udział w grancie, kiedy doktorant jest jednym z wykonawców grantu, 2 punkty za każdy inny projekt + 2 punkty za projekt międzynarodowy; projekt może zostać uznany za międzynarodowy wtedy gdy:

- środki na jego realizację zostały przyznane przez instytucję zagraniczną lub projekt jest realizowany dla instytucji zagranicznej;

- w przypadku przyznania środków wyłącznie przez instytucję krajową lub projektu realizowanego dla instytucji krajowej projekt może zostać uznany za międzynarodowy tylko pod warunkiem uzależnienia przyznania środków lub zrealizowania projektu od udziału w projekcie uczestników zagranicznych); udział w realizacji projektu w którym doktorant jest kierownikiem lub jednym z wykonawców grantu musi zostać potwierdzony kopią umowy zawartej z doktorantem;

g) ukończenie kolejnego kierunku studiów drugiego stopnia w czasie trwania studiów doktoranckich - 10 punktów.

5. Publikacje naukowe określone w punkcie 4, część B, litera b są oceniane według następującej skali:

a) recenzowana publikacja książkowa – 20 punktów za każdą;

b) recenzowana publikacja książkowa ruchu naukowego studentów i doktorantów – 10 punktów za każdą;

c) publikacja w recenzowanym czasopiśmie naukowym – punktacja według liczby punktów przyznanych czasopismu na liście MNiSW;

d) publikacja w recenzowanym wydawnictwie zbiorowym (publikacja musi zawierać przynajmniej 10 000 znaków ze spacjami) – 6 punkty za każdą;

e) publikacja naukowa w czasopiśmie spoza listy czasopism MNiSW (publikacja musi zawierać przynajmniej 10 000 znaków ze spacjami) – 4 punkty za każdą;

f) publikacja o charakterze popularnym – 1 punkt za każdą, maksymalnie 3 punkty;

Za każdą publikację w języku obcym tj. innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta, określoną w punkcie 5a-5e, przyznaje się dodatkowo 2 punkty.

Publikacja może być tylko raz oceniana w toku studiów: albo jako "opublikowana", albo jako "złożona do druku".

6. Wystąpienia konferencyjne oraz wszystkie inne formy prezentacji rezultatów pracy doktoranta mogą być oceniane tylko raz podczas całego toku studiów jako "przedstawione" albo jako "przyjęte do przedstawienia" (za stosownym poświadczeniem).

7. Wszystkie zgłaszane do oceny dokonania doktoranta muszą mieć charakter samoistnych oraz odrębnych projektów badawczych i mogą być wykazywane tylko jeden raz podczas całych studiów.

8. Wyjątkiem od zasady jednokrotnego zgłaszania do oceny dokonań doktoranta opisanej w punkcie 7 są realizowane w okresie dłuższym niż jeden rok akademicki (tj. od 1 października do 30 września) indywidualne projekty doktoranta, w których doktorant jest kierownikiem grantu oraz trwający dłużej niż jeden rok akademicki udział w realizacji grantu, w którym doktorant jest jednym z wykonawców, które mogą być oceniane więcej niż jeden raz według następującej zasady:

- projekty realizowane przez więcej niż 12 kolejnych miesięcy - w dwóch kolejnych latach

- projekty realizowane przez więcej niż 24 kolejne miesiące - w trzech kolejnych latach

- projekty realizowane przez więcej niż 36 kolejnych miesięcy - w czterech kolejnych latach.