Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Przewód doktorski

Web Content Display Web Content Display

Przewód doktorski

Formalności związane ze złożeniem rozprawy doktorskiej w dziekanacie Wydziału, obowiązujące osoby, których przewody doktorskie zostały wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Opis formalności

Załącznik nr 1 i 2

Przedłużenie terminu procedowania przewodów doktorskich

Komunikat z 14 listopada 2023

Informujemy, że dniu 6 września 2023 r. weszła w życie zmiana art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.). Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do 31 grudnia 2024 r. zamyka się. Został więc przedłużony termin z 31 grudnia 2023 r. na 31 grudnia 2024 r.

 

Komunikat Kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich w sprawie terminu zakończenia przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych informuję, że z Dzienniku Ustaw z dnia 13 maja 2022 r. poz. 1010 opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wśród wprowadzonych zmian znalazło się m. in. zapowiadane przesunięcie terminu ustawowego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. Zgodnie z przyjętymi regulacjami przewody te zostaną zakończone 31 grudnia 2023 r.

Przypominam, że wskazana w ustawie data 31 grudnia 2023 r. oznacza ostatni możliwy termin nadania stopnia doktora. Oznacza to, że publiczne obrony rozpraw doktorskich muszą się odbyć odpowiednio wcześniej. Dlatego osoby, którym wszczęto postępowania doktorskie przed 30 kwietnia 2019 r. i które mają w planach ukończenie rozpraw doktorskich oraz uzyskanie stopnia przed wskazanym w ustawie terminem, zachęcam do należytego wykorzystania dodatkowego czasu i intensywnej pracy.

 

Komunikat z dnia 31.03.2022

Opisy etapów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora osobom, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na podstawie „nowej ustawy”, tj. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz osobom, które ubiegają się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym na podstawie ww. Ustawy, zostały zamieszczone na stronach Rad Dyscyplin: Rady Dyscypliny Archeologia UJRady Dyscypliny Historia UJ oraz Rady Dyscypliny Nauki o sztuce UJ.

 

Komunikat Centralnej Komisji w sprawie przedłużenia terminu procedowania postępowań o awans naukowy

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Na mocy art. 35 przytoczonej na wstępie ustawy przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Oznacza to, że termin prowadzenia tych postępowań został wydłużony o rok w stosunku do dotychczasowego brzmienia tej regulacji.

Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych

Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 r. zaktualizowany 24 lutego 2021 r.

Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Procedura składania wniosku o wyznaczenie  promotora lub promotorów przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 i wszczynają postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim w dyscyplinach: archeologia, historia, nauki o sztuce

Procedura składania wniosku o wyznaczenie promotora

Wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów, promotora pomocniczego [formluarz]

Załącznik 1 Konspekt rozprawy doktorskiej

Załącznik 2 Zgoda na pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego

Załącznik 3 Wykaz prac naukowych

Załącznik 4 Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Przewody doktorskie niezakończone przed 1 października 2019 r.

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Komunikat Działu Obsługi Studiów UJ (luty 2019)

Informujemy, że z dniem 1 października br. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0. Wraz z nią weszła w życie także ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zawarto kluczowe informacje dotyczące dalszego funkcjonowania studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz przewodów doktorskich. Prosimy o zwrócenie na nie szczególnej uwagi.
 
1) Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2) Przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2018 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3) Do 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych. Wszczęcie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez Radę Wydziału/Radę Instytutu uchwały w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie. Poprzez wszczęcie przewodu doktorskiego nie należy rozumieć złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymaganą dokumentacją. W związku  z tym, aby dany przewód doktorski był prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych, Rada Wydziału/Rada Instytutu musi podjąć uchwałę w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, nie później niż  do 30 kwietnia 2019 r. 

4) Po 30 kwietnia 2019 r. nadanie stopnia doktora nastąpi zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, przyjętą w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

5) Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., zamyka się.

6) Po 30 kwietnia 2019 r. nie będę już wszczynane przewody doktorskie w dotychczasowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce przewodów doktorskich będą wszczynane postępowania ws. nadania stopnia doktora. Jest to zmiana nie tylko natury językowej, ale przede wszystkim zmiana proceduralna.

7) W okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

8) Postępowania ws. nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. otwiera się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z nową procedurą. Szczegółowy sposób postępowania ws. nadania stopnia doktora określi Senat UJ. 

9) Do 30 września 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawała Rada Wydziału/Rada Instytutu. Od 1 października 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawał Senat UJ lub inny organ uczelni określony w Statucie UJ.

10) W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora zgodnie z nową procedurą postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora będzie wszczynało złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

11)  W związku z tym, że z dniem 1 maja br. przewody doktorskie nie będą już wszczynane, a w ich miejsce od 1 października br. będą wszczynane postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w Regulaminie studiów doktoranckich, przyjętym w drodze uchwały nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r., doszło do zmiany przepisów stanowiących o dotychczasowych przewodach doktorskich. Za najbardziej istotną zmianę należy uznać przesunięcie obowiązku wszczęcia przez Doktoranta dotychczasowego przewodu doktorskiego na termin późniejszy. W odniesieniu do wszystkich Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wprowadzono obowiązek złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów (do 30 kwietnia br. wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego) nie później niż do końca 7. semestru studiów, zaś w przypadku studiów doktoranckich trwających 3 lata – nie później niż do końca 5. semestru studiów. Do zmiany tej doszło na podstawie przepisów uchwały nr 116/XII/2018 Senatu UJ z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich. W uchwale tej wskazano także na warunki złożenia wniosku o wyznaczenie promotora oraz jego elementy.  W załączeniu przesyłamy Państwu treść wspomnianej uchwały oraz treść tekstu jednolitego Regulaminu studiów doktoranckich. Są one dostępne także pod adresem internetowym https://ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/tok-studiow-doktoranckich

Procedura wszczęcia przewodu obowiązująca od 17 lutego 2017

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz.U. 2016, poz. 882 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Tok studiów doktoranckich (akty prawne opublikowane na stronie Działu Nauczania UJ)

Szczegółowy opis trybu postępowania

 

Dokumenty konieczne do wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Historycznym UJ

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie, w białej wiązanej teczce, nie później niż 10 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału.

1) podanie do Dziekana Wydziału Historycznego UJ z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski; W podaniu kandydat podaje nazwisko promotora oraz proponowany temat rozprawy doktorskiej;

2) kopię lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w Ustawie (oryginał dokumentu do wglądu);

3) konspekt pracy doktorskiej;

4) opinię opiekuna naukowego o kandydacie 

5) zgodę pracownika naukowego na objęcie funkcji promotora

6) życiorys naukowy kandydata;

7) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);

8) druk: Otwarcie przewodu doktorskiego, w formularzu kandydat podaje m.in. proponowany temat rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej (załącznik nr 2);

9) wykaz prac naukowych;

10) kserokopię dowodu osobistego (oryginał dowodu do wglądu);

11) oświadczenie (załącznik nr 3);

12) oświadczenie (załącznik nr 4); oświadczenie obowiązuje doktorantów Wydziału Historycznego UJ;

13) (opcjonalnie) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski;

14) (opcjonalnie) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku, gdy kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego na podstawie posiadanego certyfikatu);

15) w przypadku przewodu „z wolnej stopy” - oświadczenie instytucji bądź samego kandydata o pokryciu kosztów przewodu.

Jeżeli kandydat uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia doktora zobowiązany jest do podania informacji o przebiegu przewodu doktorskiego.

 

Egzaminy w przewodzie doktorskim

Ustalony termin i miejsce egzaminu doktorskiego (z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej, języka nowożytnego) należy zgłosić do Dziekanatu Wydziału Historycznego UJ co najmniej tydzień przed planowanym egzaminem. Na podstawie zgłoszenia Dziekanat informuje Komisję oraz przygotowuje niezbędną dokumentację.

 

Egzamin z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim

Informacja dla Doktorantów o egzaminie z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim

Egzaminatorzy z języka obcego w przewodzie doktorskim

 

Formalności związane ze złożeniem rozprawy doktorskiej w Dziekanacie

Opis formalności związanych ze złożeniem rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 r. w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich)

Procedura wszczęcia przewodu obowiązująca od 1 października 2013 roku do 16 lutego 2017

Szczegółowy opis trybu postępowania

Procedura wszczęcia przewodu obowiązująca do 30 września 2013 roku

Szczegółowy opis trybu postępowania