Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Strategia

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Strategia rozwoju Wydziału Historycznego UJ do 2025

Tekst jednolity

 

CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego tworzy sześć jednostek: Instytut Archeologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Historii, Instytut Historii Sztuki, Instytut Judaistyki i Instytut Muzykologii. Pracownicy WH prowadzą badania w kilku dyscyplinach: archeologia, historia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, judaistyka, muzykologia. Na bazę lokalową WH składają się wykorzystywane przez instytuty budynki położone w historycznym centrum Krakowa i Kazimierza, w których znajdują się gabinety pracowników, sale dydaktyczne i odrębne biblioteki.

MISJA WYDZIAŁU

Misją Wydziału Historycznego jest:

  • pomnażanie dorobku myśli teoretycznej i badań podstawowych w dziedzinie nauk humanistycznych w stałej współpracy z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi;
  • dbałość o wysokie standardy etyczne prowadzonych badań;
  • kształcenie na najwyższym poziomie naukowym z zachowaniem szczególnej troski o rzetelność badawczą, formowanie postaw obywatelskich i wszechstronne przygotowanie absolwentów do aktywności zawodowej;
  • aktywna współpraca z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego i sektora publicznego dla społecznego rozwoju.

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

Przyjęta przez Uniwersytet Jagielloński strategia rozwoju do roku 2030 kładzie nacisk na dążenie do budowania jego pozycji jako nowoczesnego uniwersytetu badawczego cieszącego się renomą zarówno w świecie nauki jak w otoczeniu społecznym. Dążeniom do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych powinna towarzyszyć dbałość o przyciągnięcie najbardziej utalentowanej młodzieży z kraju i zagranicy i stworzenia jej jak najlepszych warunków do zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Szczególnym wyzwaniem w najbliższych latach staje się większa otwartość na współpracę międzynarodową, tworzenie nowych zespołów badawczych, realizacja wspólnych projektów i zwiększenie liczby publikacji o zasięgu międzynarodowym. Wyzwaniem jest też większa otwartość Uniwersytetu i śmielsze wchodzenie w kontakty z otoczeniem społecznym, poszukiwanie nowych partnerów do współpracy i nowych form oddziaływania. Podejmując te wyzwania Wydział Historyczny opiera swoją strategię rozwoju na dążeniu do osiągnięcia trzech celów strategicznych i przyporządkowanych im celów operacyjnych:

CELE STRATEGICZNE

CELE OPERACYJNE

1. Wysoka jakość badań naukowych

1.1 Aktywna i kompetentna kadra naukowa

1.2 Silny ośrodek badawczy organizujący współpracę krajową i międzynarodową

2. Wysoka jakość kształcenia

2.1 Doskonalenie procesu kształcenia

2.2 Poprawa warunków kształcenia

2.3 Zwiększenie konkurencyjność absolwentów na rynku pracy

3. Silna obecność  w środowisku społecznym

3.1 Rozwój współpracy z instytucjami z otoczenia społecznego

3.2 Wprowadzenie nowych form oddziaływania na otoczenie społeczne

 

IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ (CELÓW) OPERACYJNYCH

  1. CEL STRATEGICZNY:  WYSOKA JAKOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH

Cel operacyjny 1.1 Aktywna i kompetentna kadra naukowa

Działania

Odpowiedzialni

Proponowane źródła finansowania

Zakładane efekty

obsada posiadanych etatów badawczo-dydaktycznych przez osoby o możliwie najlepszych kompetencjach i rozległym doświadczeniu

dziekan, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i zakładów

środki własne,

środki, środki z programu ID UJ

utrzymanie potencjału badawczego przy zapewnieniu właściwej obsady zajęć dydaktycznych; zwiększenie efektywności publikowania i pozyskiwania grantów zewnętrznych

utworzenie i obsada nowych etatów badawczych dla młodych naukowców

dziekan, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ środki pozyskiwane z projektów badawczych

Zwiększenie stopnia mobilności kadry;

utrzymanie lub zwiększenie liczby finansowanych ze środków zewnętrznych projektów badawczych

 

 

 

 

opracowanie nowego systemu monitorowania i oceny aktywności naukowej pracowników

 

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów; przewodniczący rad dyscyplin

środki własne, środki z programu ID UJ

rzetelna ocena aktywności badawczej  prowadzona w oparciu o jasne kryteria z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin

 

tworzenie formalnych i nieformalnych zespołów badawczych w obrębie dyscyplin i o charakterze interdyscyplinarnym

dziekan, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ, środki pozyskiwane z projektów badawczych

podniesienie kompetencji badawczych kadry;

podjęcie nowych projektów badawczych;  otwarcie nowych pól pozyskanie nowych grantów zewnętrznych

Cel operacyjny 1.2 Silny ośrodek badawczy organizujący współpracę krajową i międzynarodową

utworzenie nowych etatów badawczych i ich obsada przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych

 

dziekan, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ, środki pozyskiwane z projektów badawczych

włączenie do pracy jednostek WH obcokrajowców; wymiana myśli i doświadczeń badawczych; otwarcie nowych pól badawczych; zwiększenie liczby wysoko punktowanych publikacji

utworzenie  międzynarodowych zespołów badawczych z udziałem pracowników WH

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i zakładów

środki własne, środki z programu ID UJ, środki pozyskiwane z projektów badawczych

wymiana myśli i doświadczeń badawczych; otwarcie nowych pól badawczych; pozyskanie nowych grantów zewnętrznych

przygotowywanie publikacji we współpracy międzynarodowej

dziekan i dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ,

zwiększenie liczby wysoko punktowanych publikacji

opracowanie nowego systemu finansowego wsparcia organizacji konferencji 

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ, środki pozyskiwane z projektów badawczych

utrzymanie lub zwiększenie liczby organizowanych spotkań naukowych krajowych i międzynarodowych;

zwiększenie aktywności badawczej pracowników, doktorantów i studentów

wdrożenie programu wsparcia aktywności publikacyjnej w renomowanych czasopismach i wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym

Dziekan

środki własne, środki z programu ID UJ,

zwiększenie liczby wysoko punktowanych publikacji

podniesienie stopnia umiędzynarodowiania czasopism wydawanych przy wsparciu finansowym WH

dziekan i dyrektorzy instytutów;

redaktorzy czasopism

środki własne, środki z programu ID UJ, środki zewnętrzne pozyskiwane z programów ministerialnych

spełnienie kryteriów listy Scopus;  zdobycie wyższej liczby punktów na liście czasopism punktowanych

modernizacja bazy lokalowej

dziekan i dyrektorzy instytutów;

środki własne,  środki zewnętrzne

poprawa warunków pracy i dobrostanu pracowników

wypracowanie nowego modelu pracy bibliotek instytutowych

dziekan i dyrektorzy instytutów;

środki własne,  środki zewnętrzne

wprowadzenie nowych rozwiązań w funkcjonowaniu bibliotek jako wsparcia dla badań dla prac badawczych pracowników oraz wykonywania zadań w sferze identyfikacji i  upowszechniania dorobku naukowego pracowników 

 

2 CEL STRATEGICZNY:  WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

 

Cel operacyjny 2.1 Udoskonalony proces kształcenia

Działania

Odpowiedzialni

Proponowane źródła finansowania

Zakładane efekty

-monitorowanie i ocena programów kształcenia

dyrektorzy jednostek, władze dziekańskie, Wydziałowy zespół ds doskonalenia jakości kształcenia

środki własne

Regularne opracowanie raportów i propozycji zmian

-monitorowaniu procesu kształcenia we współpracy z interesariuszami

dyrektorzy jednostek, władze dziekańskie, Wydziałowy zespół ds doskonalenia jakości kształcenia

środki własne

zwiększanie udziału interesariuszy zewnętrznych w przygotowywaniu i konsultacjach  programów kształcenia

-unowocześnianie oferty dydaktycznej w oparciu o badania własne WH, potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego; potrzeby zwiększenia internacjonalizacji z uwzględnieniem postępu technologicznego i innowacyjnych form kształcenia

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne, granty zewnętrze

udoskonalenie oferty dydaktyczna z uwzględnieniem aktualnych potrzeb studentów i oczekiwań podmiotów społeczno-gospodarczych;

wprowadzenie nowych metod i technik kształcenia na odległość; zwiększenie ilości materiałów dydaktycznych dostępnych on-line;

-monitorowanie stanu kadrowego WH

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne

utrzymanie właściwej obsady kadrowej zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem związku pomiędzy prowadzonymi badaniami i zajęciami dydaktycznymi

bieżąca ocena jakości kształcenia w tym systematyczna ewaluacja działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich

dyrektorzy jednostek, władze dziekańskie, komisje ds jakości kształcenia

środki własne

opracowanie wzoru nowych ankiet oceny zajęć; regularna analiza ankiet oceny zajęć;  

Cel operacyjny 2.2 Dobre warunki kształcenia

-dbałość o zapewnienie studentom poczucia bezpieczeństwa

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne

poprawa dobrostanu studentów

-dbałość o zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i innymi szczególnymi potrzebami,

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z grantów zewnętrznych

poprawa dobrostanu studentów

-współpraca z samorządem studenckim

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne

włączenie studentów do bieżącego monitorowania procesu kształcenia

-wspieranie funkcjonowania kół naukowych i aktywności naukowej studentów

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki pozostające w dyspozycji organizacji studenckich, środki z programu ID UJ

Aktywizacja naukowa studentów we współpracy z pracownikami WH

-dbałość o zapewnienie nowoczesnych środków dydaktycznych, polepszenie warunków lokalowych

dziekan, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z funduszu Ars docendi

zakupy nowego sprzętu audiowizualnego, unowocześnienie wyposażenia sal dydaktycznych; remonty pomieszczeń dydaktycznych

-modernizacja bibliotek

dziekan, dyrektorzy instytutów,  kierownicy bibliotek

środki własne, środki z programu ID UJ, środki z grantów zewnętrznych

wzbogacenie zbiorów i zwiększenie stopnia ich digitalizacji; wprowadzenie nowych form ich udostępniania 

-stała ocena jakości obsługi administracyjnej

dziekan, dyrektorzy instytutów

środki własne

poprawa jakości obsługi administracyjnej studentów

Cel operacyjny 2.3 Absolwenci konkurencyjni  na rynku pracy

poprawa jakości zajęć praktycznych w tym ćwiczeń terenowych i praktyk pedagogicznych

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne

lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

podejmowanie i wspieranie przedsięwzięć umożliwiających zdobycie kompetencji transwersalnych

 

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne; środki z grantów zewnętrznych

nabycie przez studentów kompetencji przydatnych w różnych sferach aktywności społecznej i zawodowej

angażowania studentów w projekty realizowane we współpracy z instytucjami z otoczenia społecznego

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ,  środki z grantów zewnętrznych

lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

 

3 CEL STRATEGICZNY: SILNA OBECNOŚĆ W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

Cel operacyjny 3.1:  Dobra współpraca z instytucjami z otoczenia społecznego

Działania

Odpowiedzialni

Proponowane źródła finansowania

Zakładane efekty

podpisanie i odnowienie umów o współpracę z instytucjami samorządowymi, muzeami, centrami kultury, szkołami,

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne; środki instytucji partnerskich

podjęcie realizacji wspólnych projektów 

podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami partnerskimi

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i zakładów

środki własne; środki programu ID UJ, środki instytucji partnerskich; środki z grantów zewnętrznych

organizacja wystaw,  konferencji, gier i konkursów; współtworzenie baz danych i archiwów społecznościowych; przygotowywanie opracowań naukowych na zlecenie; włączenie studentów do realizacji przedsięwzięć, poszerzenie ich kompetencji i lepsze przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej

współpraca z interesariuszami

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

bez dodatkowych kosztów

organizacja spotkań rad interesariuszy; zebranie opinii i formułowanie wniosków

wspieranie publikacji powstałych we współpracy z instytucjami z otoczenia społecznego 

dziekan, dyrektorzy jednostek

środki własne; środki z grantów zewnętrznych

popularyzacja badań i studiów prowadzonych przez jednostki WH; większa 

rozpoznawalność  w przestrzeni publicznej

Cel operacyjny 3.2: Nowe formy oddziaływania na otoczenie społeczne

stała obecność WH na platformach społecznościowych przez utrzymanie i rozwój istniejących stron w serwisach społecznościowych (Facebook, Tweeter, Instagram)

dziekan, sekretarz wydziału, dyrekcje instytutów

środki własne

podtrzymywanie kontaktów z absolwentami; promocja WH wśród szerokiego grona odbiorców

tworzenie i udostępnianie materiałów multimedialnych (min. podcastów)

dziekan, sekretarz wydziału, dyrekcje instytutów

środki własne, środki programu ID UJ, środki pozyskane z grantów zewnętrznych

wsparcie edukacyjne dla uczniów i nauczycieli;  promocja badań prowadzona na WH

podejmowanie nowych przedsięwzięć otwartych dla szerokiego odbiorcy (organizacja wystaw,  gier, konkursów, prelekcji; organizacja dni otwartych i promocji)

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i zakładów

środki własne; środki z grantów zewnętrznych

Popularyzacja badań i studiów prowadzonych przez jednostki WH; większa rozpoznawalność w przestrzeni publicznej