Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Studentom studiów doktoranckich przysługuje prawo ubiegania się o następujące świadczenia (wszystkie przyznawane są na wniosek doktoranta):

  • Stypendium doktoranckie.
  • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.
  • Stypendia z funduszu pomocy materialnej, na które składają się: stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych.
  • Jednorazowa zapomoga, dla Doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Uchwała Rady Wydziału Historycznego UJ z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium Rektora

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb, a następnie złożenie go w formie papierowej wraz z załącznikami w Dziekanacie Wydziału Historycznego. Jedynie wniosek wypełniony w systemie, a następnie złożony w formie papierowej u pracownika uważa się za złożony poprawnie. Termin składania wniosków dotyczy dokonania obydwu tych czynności i jest określony w regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny wnioskodawcy.

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr i wypłacane: 1) w semestrze zimowym do 5 miesięcy - od października do lutego; 2) w semestrze letnim do 4 miesięcy - od marca do czerwca.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest maksymalnie na 9 miesięcy. Jeśli w trakcie semestru wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach

Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach