Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Komunikat z 14 listopada 2023

Komunikat z 14 listopada 2023

Informujemy, że dniu 6 września 2023 r. weszła w życie zmiana art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.). Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do 31 grudnia 2024 r. zamyka się. Został więc przedłużony termin z 31 grudnia 2023 r. na 31 grudnia 2024 r.

Formalności związane ze złożeniem rozprawy doktorskiej w dziekanacie Wydziału, obowiązujące osoby, których przewody doktorskie zostały wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Opis formalności

Załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 r.

Komunikat przewodniczącego Rady Dyscypliny Archeologia dr. hab. Marka Nowaka, prof. UJ

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami związanymi z terminem zamknięcia lub umorzenia postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Komunikat 1

Komunikat 2

 

Zasady składania rocznych sprawozdań doktorantów za rok 2021/22

W związku z nadchodzącym końcem roku akademickiego przypominam, że zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich termin składania sprawozdań z Państwa pracy w roku akademickim 2021/22 upływa 30 czerwca 2022 r. Przesunięcie terminu złożenia sprawozdania możliwe będzie wyłącznie w opisanych w Regulaminie sytuacjach i tylko na pisemny wniosek doktoranta złożony przed 30 czerwca br.

Oczywiście pozostaje możliwość składania aneksów do sprawozdań za okres od 30 czerwca do 30 września 2022 r.

Ponieważ musimy zachować możliwość dokonania podsumowania i zaliczenia roku akademickiego w warunkach pracy zdalnej, zgodnie z uchwałą Rady Wydziału dokumenty konieczne do zaliczenia i podsumowania roku akademickiego 2021/22 muszą zostać przesłane w wersji elektronicznej na specjalnie do tego utworzony adres:

sprawozdaniadoktorantowWH2022@uj.edu.pl

Sposób sporządzenia i przesłania dokumentacji opisany został w przyjętej przez Radę Wydziału uchwale, której tekst przesyłam w załączeniu.

Podpisane oryginały wszystkich dokumentów muszą zostać dostarczone do Dziekanatu Wydziału Historycznego UJ nie później niż do 7 października 2022 r.

Uchwała w sprawie sprawozdań.

 

Komunikat Kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich w sprawie terminu zakończenia przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych informuję, że z Dzienniku Ustaw z dnia 13 maja 2022 r. poz. 1010 opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wśród wprowadzonych zmian znalazło się m. in. zapowiadane przesunięcie terminu ustawowego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. Zgodnie z przyjętymi regulacjami przewody te zostaną zakończone 31 grudnia 2023 r.

Przypominam, że wskazana w ustawie data 31 grudnia 2023 r. oznacza ostatni możliwy termin nadania stopnia doktora. Oznacza to, że publiczne obrony rozpraw doktorskich muszą się odbyć odpowiednio wcześniej. Dlatego osoby, którym wszczęto postępowania doktorskie przed 30 kwietnia 2019 r. i które mają w planach ukończenie rozpraw doktorskich oraz uzyskanie stopnia przed wskazanym w ustawie terminem, zachęcam do należytego wykorzystania dodatkowego czasu i intensywnej pracy.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu MOST, rekrutacja trwa do 15 maja 2022 r. - https://bit.ly/MOSTprogram

 

Komunikat z dnia 31.03.2022

Opisy etapów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora osobom, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na podstawie „nowej ustawy”, tj. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz osobom, które ubiegają się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym na podstawie ww. Ustawy, zostały zamieszczone na stronach Rad Dyscyplin: Rady Dyscypliny Archeologia UJRady Dyscypliny Historia UJ oraz Rady Dyscypliny Nauki o sztuce UJ.

 

 

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Komunikat kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ z dnia 9 września 2021r.

Komunikat kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ z dnia 9 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

Komunikaty Dziekana Wydziału Historycznego UJ

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz ofertą kształcenia i realizacji projektów doktorskich w ramach w Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym.

https://human.phd.uj.edu.pl

 

Procedura składania wniosku o wyznaczenie promotora

Procedura składania wniosku o wyznaczenie  promotora lub promotorów przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 i wszczynają postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim w dyscyplinach: archeologia, historia, nauki o sztuce

Szczegółowy opis trybu postępowania

Wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów, promotora pomocniczego

Załącznik 1 Konspekt rozprawy doktorskiej

Załącznik 2 Zgoda na pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego

Załącznik 3 Wykaz prac naukowych

Załącznik 4 Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Ubezpieczenie

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Wymagane dokumenty: dowód osobisty, ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wymagane dokumenty: aktualny paszport, zaświadczenie o polskim pochodzeniu, ważna legitymacja, umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). Wymagane dokumenty/informacje: dowód osobisty współmałżonka, akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka, PESEL dziecka.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ. Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, ul. Straszewskiego 25, pokój nr 3, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Stypendia socjalne

Od rozku akademickiego 2016/17 obowiązuje poniższy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach jako załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Projekt przeznaczony jest dla osób, które mają otwarty przewód doktorski. W ramach projektu mogą Doktoranci mogą otrzymać stypendium w wysokości 2200zł brutto na okres 24 miesięcy oraz do 50.000zł na badania własne, służące powstaniu dysertacji doktorskiej.

Kontakt: projekty.historyczny@uj.edu.pl

Informujemy, że rekrutacja do projektu została już zamknięta.