Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Uchwała Rady Wydziału Historycznego UJ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie dostosowania sposobu składania rocznych sprawozdań doktorantów do szczególnych warunków wynikających ze stanu epidemii wraz z formularzem dodatkowego sprawozdania

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Sprawozdania z pracy doktorantów

Szanowni Państwo,
wszystkim, którzy złożyli już sprawozdania w wersji elektronicznej bardzo dziękuję. Jednocześnie tych, którzy sprawozdań jeszcze nie złożyli, usilnie zachęcam do zapoznania się z opisem wymogów, jakie powinny spełniać przesyłane dokumenty. Przypominam, że:
- nie należy przesyłać więcej niż dwóch plików pdf, przesyłanie każdego ze składanych załączników jako osobnego pliku pdf jest niezgodne z przyjętymi zasadami; dlatego dokumentację należy przesłać dopiero po jej ostatecznym skompletowaniu;
- nazwa każdego z przesyłanych plików (podkreślam - nie więcej niż dwóch) musi zawierać nazwisko doktoranta; podawanie w opisach plików wyłącznie inicjałów, tytułów lub numerów załączników jest niezgodne z przyjętymi zasadami;
- pliki czarno-białe w rozdzielczości 300 dpi są dostatecznie czytelne, a ich rozmiar jest znacznie mniejszy od plików kolorowych w wysokich rozdzielczościach; przesyłanie wysokiej jakości plików kolorowych jest niezgodne z przyjętymi zasadami.
Proszę również o przestrzeganie pozostałych zasad przygotowania dokumentacji. Wyobraźnia nie podpowiada mi wszystkich możliwych indywidualnych rozwiązań, a opisane powyżej naruszenia zasad są wynikiem analizy dotychczas przesłanych dokumentów.
Z wyrazami szacunku,
Wojciech Mruk

Sprawozdania z pracy doktorantów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sprawozdania z pracy doktorantów za rok akademicki 2019/20 należy przesłać na adres sprawozdaniadoktorantowWH@uj.edu.pl

Przypominamy, że dokumenty należy przesyłać w postaci dwóch plików pdf oznaczonych nazwiskiem.

Pierwszy z plików ma zawierać:
a) Skrócone Sprawozdanie podpisane przez doktoranta i przez opiekuna naukowego/promotora (wg. wzoru przyjętego przez Radę Wydziału 22.05.2020);
b) Sprawozdanie (pełne, wg. wzoru ogłoszonego przed rozpoczęciem roku akademickiego) podpisane przez doktoranta;
c) podpisaną opinię promotora.

Drugi plik ma zawierać skany załączników do sprawozdania (potwierdzenia udziałów w konferencjach, przyjęcia publikacji do druku itp).

Jeżeli do dokumentów dołączane będą jakiekolwiek podania (np. o przesunięcie obowiązków programowych, o przedłużenie studiów, zaliczenie zajęć spoza programu studiów itp.) to należy je dodać do pliku pierwszego ze sprawozdaniami i opinią promotora. Wszystkie podania muszą być podpisane i zaopiniowane, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Regulaminu Studiów Doktoranckich UJ.

Dokumenty przygotowane i przesłane w innej formie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ze względu na uwarunkowania techniczne zaleca się przygotowanie skanów czarno-białych w rozdzielczości 300 dpi.

Przypominamy, że w bieżącym roku akademickim termin składania sprawozdań i pozostałych dokumentów został przedłużony do 30 września 2020. Ze względu na liczne grono doktorantów usilnie nalegam aby osoby, które mogą przygotować kompletną dokumentację przed końcem września, przesyłały ją wcześniej. Umożliwi rozłożenie w czasie pracy nad jej analizowaniem i pozwoli na uniknięcie nadmiernego spiętrzenia pracy w pierwszych dniach października oraz przyspieszy przygotowanie list rankingowych.

Przypominamy również, że oryginały wszystkich podpisanych dokumentów należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Historycznego przed 15 października 2020 r.

Wydziałowe warsztaty metodologiczne

Informujemy, że zaplanowane na wrzesień wydziałowe warsztaty metodologiczne odbędą się w formie zdalnej. Wykłady poprowadzi Pan Profesor Zenon Piech z Instytutu Historii UJ.

Tytuł warsztatów: Obraz - znak - artefakt w badaniach humanistycznych: władza - miasto - uniwersytet - święci.

Planowany termin: 14-16 września, w godzinach godz. 17.00-19.00

Przypominamy, że zajęcia te są obowiązkowe dla Doktorantów II i III roku, a także Doktorantów lat wyższych, którzy uzupełniają zaległe zajęcia z lat poprzednich.

Wszystkich doktorantów, którzy planują wziąć udział ww. warsztatach prosimy o przesłanie do dnia 20 lipca 2020 na adres: katarzyna.polak@uj.edu.pl Państwa adresu mailowego w domenie uniwersyteckiej, za pośrednictwem, którego zostaną Państwo dodani do zespołu w programie MS Teams. O szczegółach  technicznych na temat zajęć poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz ofertą kształcenia i realizacji projektów doktorskich w ramach w Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym.

https://human.phd.uj.edu.pl

**

W związku z zakończeniem oceny projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach programu PRELUDIUM BIS 1 zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Rektora z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w programie PRELUDIUM BIS 1

Komunikat wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

Procedura składania wniosku o wyznaczenie promotora

Procedura składania wniosku o wyznaczenie  promotora lub promotorów przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 i wszczynają postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim w dyscyplinach: archeologia, historia, nauki o sztuce

Szczegółowy opis trybu postępowania

Wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów, promotora pomocniczego

Załącznik 1 Konspekt rozprawy doktorskiej

Załącznik 2 Zgoda na pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego

Załącznik 3 Wykaz prac naukowych

Załącznik 4 Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Ubezpieczenie

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Wymagane dokumenty: dowód osobisty, ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wymagane dokumenty: aktualny paszport, zaświadczenie o polskim pochodzeniu, ważna legitymacja, umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). Wymagane dokumenty/informacje: dowód osobisty współmałżonka, akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka, PESEL dziecka.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ. Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, ul. Straszewskiego 25, pokój nr 3, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Stypendia socjalne

Od rozku akademickiego 2016/17 obowiązuje poniższy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach jako załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Projekt przeznaczony jest dla osób, które mają otwarty przewód doktorski. W ramach projektu mogą Doktoranci mogą otrzymać stypendium w wysokości 2200zł brutto na okres 24 miesięcy oraz do 50.000zł na badania własne, służące powstaniu dysertacji doktorskiej.

Kontakt: projekty.historyczny@uj.edu.pl

Informujemy, że rekrutacja do projektu została już zamknięta.