Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia rozwoju Wydziału Historycznego UJ na lata 2017-2020

Tekst jednolity

 

CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego tworzy sześć jednostek: Instytut Archeologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Historii, Instytut Historii Sztuki, Instytut Judaistyki i Instytut Muzykologii. Pracownicy WH prowadzą badania w kilku dyscyplinach: archeologia, historia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, judaistyka, muzykologia. Na bazę lokalową WH składają się wykorzystywane przez instytuty budynki położone w historycznym centrum Krakowa i Kazimierza, w których znajdują się gabinety pracowników, sale dydaktyczne i odrębne biblioteki.

MISJA WYDZIAŁU

Misją Wydziału Historycznego jest:

  • pomnażanie dorobku myśli teoretycznej i badań podstawowych w dziedzinie nauk humanistycznych w stałej współpracy z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi;
  • dbałość o wysokie standardy etyczne prowadzonych badań;
  • kształcenie na najwyższym poziomie naukowym z zachowaniem szczególnej troski o rzetelność badawczą, formowanie postaw obywatelskich i wszechstronne przygotowanie absolwentów do aktywności zawodowej;
  • aktywna współpraca z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego i sektora publicznego dla społecznego rozwoju.

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

Przyjęta przez Uniwersytet Jagielloński strategia rozwoju do roku 2030 kładzie nacisk na dążenie do budowania jego pozycji jako nowoczesnego uniwersytetu badawczego cieszącego się renomą zarówno w świecie nauki jak w otoczeniu społecznym. Dążeniom do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych powinna towarzyszyć dbałość o przyciągnięcie najbardziej utalentowanej młodzieży z kraju i zagranicy i stworzenia jej jak najlepszych warunków do zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Szczególnym wyzwaniem w najbliższych latach staje się większa otwartość na współpracę międzynarodową, tworzenie nowych zespołów badawczych, realizacja wspólnych projektów i zwiększenie liczby publikacji o zasięgu międzynarodowym. Wyzwaniem jest też większa otwartość Uniwersytetu i śmielsze wchodzenie w kontakty z otoczeniem społecznym, poszukiwanie nowych partnerów do współpracy i nowych form oddziaływania. Podejmując te wyzwania Wydział Historyczny opiera swoją strategię rozwoju na dążeniu do osiągnięcia trzech celów strategicznych i przyporządkowanych im celów operacyjnych:

CELE STRATEGICZNE

CELE OPERACYJNE

1. Wysoka jakość badań naukowych

1.1 Aktywna i kompetentna kadra naukowa

1.2 Silny ośrodek badawczy organizujący współpracę krajową i międzynarodową

2. Wysoka jakość kształcenia

2.1 Doskonalenie procesu kształcenia

2.2 Poprawa warunków kształcenia

2.3 Zwiększenie konkurencyjność absolwentów na rynku pracy

3. Silna obecność  w środowisku społecznym

3.1 Rozwój współpracy z instytucjami z otoczenia społecznego

3.2 Wprowadzenie nowych form oddziaływania na otoczenie społeczne

 

IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ (CELÓW) OPERACYJNYCH

  1. CEL STRATEGICZNY:  WYSOKA JAKOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH

Cel operacyjny 1.1 Aktywna i kompetentna kadra naukowa

Działania

Odpowiedzialni

Proponowane źródła finansowania

Zakładane efekty

obsada posiadanych etatów badawczo-dydaktycznych przez osoby o możliwie najlepszych kompetencjach i rozległym doświadczeniu

dziekan, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i zakładów

środki własne,

środki, środki z programu ID UJ

utrzymanie potencjału badawczego przy zapewnieniu właściwej obsady zajęć dydaktycznych; zwiększenie efektywności publikowania i pozyskiwania grantów zewnętrznych

utworzenie i obsada nowych etatów badawczych dla młodych naukowców

dziekan, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ środki pozyskiwane z projektów badawczych

Zwiększenie stopnia mobilności kadry;

utrzymanie lub zwiększenie liczby finansowanych ze środków zewnętrznych projektów badawczych

 

 

 

 

opracowanie nowego systemu monitorowania i oceny aktywności naukowej pracowników

 

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów; przewodniczący rad dyscyplin

środki własne, środki z programu ID UJ

rzetelna ocena aktywności badawczej  prowadzona w oparciu o jasne kryteria z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin

 

tworzenie formalnych i nieformalnych zespołów badawczych w obrębie dyscyplin i o charakterze interdyscyplinarnym

dziekan, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ, środki pozyskiwane z projektów badawczych

podniesienie kompetencji badawczych kadry;

podjęcie nowych projektów badawczych;  otwarcie nowych pól pozyskanie nowych grantów zewnętrznych

Cel operacyjny 1.2 Silny ośrodek badawczy organizujący współpracę krajową i międzynarodową

utworzenie nowych etatów badawczych i ich obsada przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych

 

dziekan, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ, środki pozyskiwane z projektów badawczych

włączenie do pracy jednostek WH obcokrajowców; wymiana myśli i doświadczeń badawczych; otwarcie nowych pól badawczych; zwiększenie liczby wysoko punktowanych publikacji

utworzenie  międzynarodowych zespołów badawczych z udziałem pracowników WH

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i zakładów

środki własne, środki z programu ID UJ, środki pozyskiwane z projektów badawczych

wymiana myśli i doświadczeń badawczych; otwarcie nowych pól badawczych; pozyskanie nowych grantów zewnętrznych

przygotowywanie publikacji we współpracy międzynarodowej

dziekan i dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ,

zwiększenie liczby wysoko punktowanych publikacji

opracowanie nowego systemu finansowego wsparcia organizacji konferencji 

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ, środki pozyskiwane z projektów badawczych

utrzymanie lub zwiększenie liczby organizowanych spotkań naukowych krajowych i międzynarodowych;

zwiększenie aktywności badawczej pracowników, doktorantów i studentów

wdrożenie programu wsparcia aktywności publikacyjnej w renomowanych czasopismach i wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym

Dziekan

środki własne, środki z programu ID UJ,

zwiększenie liczby wysoko punktowanych publikacji

podniesienie stopnia umiędzynarodowiania czasopism wydawanych przy wsparciu finansowym WH

dziekan i dyrektorzy instytutów;

redaktorzy czasopism

środki własne, środki z programu ID UJ, środki zewnętrzne pozyskiwane z programów ministerialnych

spełnienie kryteriów listy Scopus;  zdobycie wyższej liczby punktów na liście czasopism punktowanych

modernizacja bazy lokalowej

dziekan i dyrektorzy instytutów;

środki własne,  środki zewnętrzne

poprawa warunków pracy i dobrostanu pracowników

wypracowanie nowego modelu pracy bibliotek instytutowych

dziekan i dyrektorzy instytutów;

środki własne,  środki zewnętrzne

wprowadzenie nowych rozwiązań w funkcjonowaniu bibliotek jako wsparcia dla badań dla prac badawczych pracowników oraz wykonywania zadań w sferze identyfikacji i  upowszechniania dorobku naukowego pracowników 

 

2 CEL STRATEGICZNY:  WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

 

Cel operacyjny 2.1 Udoskonalony proces kształcenia

Działania

Odpowiedzialni

Proponowane źródła finansowania

Zakładane efekty

-monitorowanie i ocena programów kształcenia

dyrektorzy jednostek, władze dziekańskie, Wydziałowy zespół ds doskonalenia jakości kształcenia

środki własne

Regularne opracowanie raportów i propozycji zmian

-monitorowaniu procesu kształcenia we współpracy z interesariuszami

dyrektorzy jednostek, władze dziekańskie, Wydziałowy zespół ds doskonalenia jakości kształcenia

środki własne

zwiększanie udziału interesariuszy zewnętrznych w przygotowywaniu i konsultacjach  programów kształcenia

-unowocześnianie oferty dydaktycznej w oparciu o badania własne WH, potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego; potrzeby zwiększenia internacjonalizacji z uwzględnieniem postępu technologicznego i innowacyjnych form kształcenia

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne, granty zewnętrze

udoskonalenie oferty dydaktyczna z uwzględnieniem aktualnych potrzeb studentów i oczekiwań podmiotów społeczno-gospodarczych;

wprowadzenie nowych metod i technik kształcenia na odległość; zwiększenie ilości materiałów dydaktycznych dostępnych on-line;

-monitorowanie stanu kadrowego WH

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne

utrzymanie właściwej obsady kadrowej zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem związku pomiędzy prowadzonymi badaniami i zajęciami dydaktycznymi

bieżąca ocena jakości kształcenia w tym systematyczna ewaluacja działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich

dyrektorzy jednostek, władze dziekańskie, komisje ds jakości kształcenia

środki własne

opracowanie wzoru nowych ankiet oceny zajęć; regularna analiza ankiet oceny zajęć;  

Cel operacyjny 2.2 Dobre warunki kształcenia

-dbałość o zapewnienie studentom poczucia bezpieczeństwa

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne

poprawa dobrostanu studentów

-dbałość o zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i innymi szczególnymi potrzebami,

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z grantów zewnętrznych

poprawa dobrostanu studentów

-współpraca z samorządem studenckim

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne

włączenie studentów do bieżącego monitorowania procesu kształcenia

-wspieranie funkcjonowania kół naukowych i aktywności naukowej studentów

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki pozostające w dyspozycji organizacji studenckich, środki z programu ID UJ

Aktywizacja naukowa studentów we współpracy z pracownikami WH

-dbałość o zapewnienie nowoczesnych środków dydaktycznych, polepszenie warunków lokalowych

dziekan, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z funduszu Ars docendi

zakupy nowego sprzętu audiowizualnego, unowocześnienie wyposażenia sal dydaktycznych; remonty pomieszczeń dydaktycznych

-modernizacja bibliotek

dziekan, dyrektorzy instytutów,  kierownicy bibliotek

środki własne, środki z programu ID UJ, środki z grantów zewnętrznych

wzbogacenie zbiorów i zwiększenie stopnia ich digitalizacji; wprowadzenie nowych form ich udostępniania 

-stała ocena jakości obsługi administracyjnej

dziekan, dyrektorzy instytutów

środki własne

poprawa jakości obsługi administracyjnej studentów

Cel operacyjny 2.3 Absolwenci konkurencyjni  na rynku pracy

poprawa jakości zajęć praktycznych w tym ćwiczeń terenowych i praktyk pedagogicznych

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne

lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

podejmowanie i wspieranie przedsięwzięć umożliwiających zdobycie kompetencji transwersalnych

 

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne; środki z grantów zewnętrznych

nabycie przez studentów kompetencji przydatnych w różnych sferach aktywności społecznej i zawodowej

angażowania studentów w projekty realizowane we współpracy z instytucjami z otoczenia społecznego

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne, środki z programu ID UJ,  środki z grantów zewnętrznych

lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

 

3 CEL STRATEGICZNY: SILNA OBECNOŚĆ W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

Cel operacyjny 3.1:  Dobra współpraca z instytucjami z otoczenia społecznego

Działania

Odpowiedzialni

Proponowane źródła finansowania

Zakładane efekty

podpisanie i odnowienie umów o współpracę z instytucjami samorządowymi, muzeami, centrami kultury, szkołami,

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

środki własne; środki instytucji partnerskich

podjęcie realizacji wspólnych projektów 

podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami partnerskimi

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i zakładów

środki własne; środki programu ID UJ, środki instytucji partnerskich; środki z grantów zewnętrznych

organizacja wystaw,  konferencji, gier i konkursów; współtworzenie baz danych i archiwów społecznościowych; przygotowywanie opracowań naukowych na zlecenie; włączenie studentów do realizacji przedsięwzięć, poszerzenie ich kompetencji i lepsze przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej

współpraca z interesariuszami

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

bez dodatkowych kosztów

organizacja spotkań rad interesariuszy; zebranie opinii i formułowanie wniosków

wspieranie publikacji powstałych we współpracy z instytucjami z otoczenia społecznego 

dziekan, dyrektorzy jednostek

środki własne; środki z grantów zewnętrznych

popularyzacja badań i studiów prowadzonych przez jednostki WH; większa 

rozpoznawalność  w przestrzeni publicznej

Cel operacyjny 3.2: Nowe formy oddziaływania na otoczenie społeczne

stała obecność WH na platformach społecznościowych przez utrzymanie i rozwój istniejących stron w serwisach społecznościowych (Facebook, Tweeter, Instagram)

dziekan, sekretarz wydziału, dyrekcje instytutów

środki własne

podtrzymywanie kontaktów z absolwentami; promocja WH wśród szerokiego grona odbiorców

tworzenie i udostępnianie materiałów multimedialnych (min. podcastów)

dziekan, sekretarz wydziału, dyrekcje instytutów

środki własne, środki programu ID UJ, środki pozyskane z grantów zewnętrznych

wsparcie edukacyjne dla uczniów i nauczycieli;  promocja badań prowadzona na WH

podejmowanie nowych przedsięwzięć otwartych dla szerokiego odbiorcy (organizacja wystaw,  gier, konkursów, prelekcji; organizacja dni otwartych i promocji)

władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i zakładów

środki własne; środki z grantów zewnętrznych

Popularyzacja badań i studiów prowadzonych przez jednostki WH; większa rozpoznawalność w przestrzeni publicznej