Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia rozwoju Wydziału Historycznego UJ na lata 2017-2020

Tekst zwarty

WPROWADZENIE

Strategia Rozwoju Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (określonego dalej jako WH) obejmuje lata na lata akademickie 2017-2020.

Priorytetowe kierunki rozwoju WH opisano jako cele główne, które następnie uszczegółowiono w postaci zadań (celów) operacyjnych, jakie mają zostać systematycznie realizowane dla osiągnięcia wytyczonych celów głównych. W dokumencie poniżej wskazano także adekwatne narzędzia kontroli realizacji strategii, które powinno jednocześnie uniemożliwić podejmowanie działań korekcyjnych oraz elastyczne dostosowywanie zadań operacyjnych. Analiza wyników podejmowanych działań w ramach realizacji Strategii Rozwoju winna być przeprowadzana w każdym roku okresu realizacji Strategii Rozwoju WH przez kolegium dziekańsko-dyrektorskie WH.

PROCEDURA UCHWALANIA STRATEGII

Zarówno cele główne jak i zadania operacyjne stanowią wynik przeprowadzonych konsultacji ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi WH. Wypracowanie kierunków rozwoju WH wymagało przeprowadzenia szeregu konsultacji, spotkań roboczych, uzgodnień oraz pracy, którą podjęto dla osiągnięcia konsensusu, na każdym z wyszczególnionych etapów procesu przygotowania strategii rozwoju. 

1. W pierwszym etapie opracowano zasadnicze cele główne i zadania operacyjne, które wyznaczają kierunki rozwoju WH. Podstawą do ich sformułowania były wcześniejsze dokumenty WH o charakterze strategicznym i programowym (w tym Strategii rozwoju Wydziału Historycznego w latach 2012-2016), a także wnioski i zalecenia sformułowane w r. 2012 przez Polską Komisję Akredytacyjną, jak również analizy wynikające z dorocznych ocen programów kształcenia. Misja i strategia rozwoju WH jest całkowicie zgodna i odnosi się do dokumentu Strategia Rozwoju UJ na lata 2014-2020 który jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Uczelni. Dokument określa cele i kierunki rozwoju Uniwersytetu w jego otoczeniu bliższym i dalszym do roku 2020, przyjęty przez Senat Uniwersytetu w 2014 roku. Określenie podstawowych celów głównych spoczęło na powołanej w dniu 8.02 2016 r. przez Dziekana WH komisji w składzie: dr hab. Andrzej Betlej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, prof. dr hab. Stanisław Sroka, prof. dr hab. Jan Święch.

2. Drugi etap objął konsultacje /15.11.2016 – 15.03 2017/ z kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych WH (Instytut Historii, Instytut Historii Sztuki, Instytut Archeologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Muzykologii, Instytut Judaistyki) na temat zaproponowanych głównych kierunków i celów strategii rozwój. W ten sposób uwzględniono w prezentowanym dokumencie sformułowane w trakcie dyskusji oczekiwania oraz specyficzne - własne, cząstkowe cele rozwoju poszczególnych jednostek (częściowo wynikające z istniejących strategii jednostek organizacyjnych), zapewniając w ten sposób spójność strategii tychże i WH jako całości. 

3. W trzecim etapie przedstawiono Radzie Wydziału do akceptacji, uzgodnionych w wyniku konsultacji, główne kierunków rozwoju WH jako całości. Rada WH przyjęła niniejszą strategię w głosowaniu jawnym na posiedzeniu w dniu  28.04 2017 r.

4. Niniejszy dokument może stanowić podstawę dla stworzenia strategii szczegółowych poszczególnych jednostek organizacyjnych formułujących w ramach wydziałowych własne cele i zadania szczegółowe, doprecyzowujące harmonogram i zakładane efekty wykonywanych celów i podejmowane działania.

MISJA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UJ

Misją Wydziału WH jest pomnażanie dorobku myśli teoretycznej i badań podstawowych w dziedzinie nauk humanistycznych, kształcenie na najwyższym poziomie przyszłych kadr dla rozwoju społeczeństwa, przy zachowaniu dbałości o stałe podnoszenie jakości i sprawności działania.

Podejmowane przez WH działania zmierzają do zapewnienia najwyższej jakości badań naukowych oraz efektów dydaktycznych. Systematyczna współpraca z wiodącymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi, podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego i sektora publicznego służy rozwojowi społeczeństwa. W badaniach naukowych szczególne znaczenie ma kwestia rzetelności i uczciwości naukowej oraz zagadnienia prowadzenia badań w wymiarze międzynarodowym. W procesie dydaktycznym szczególną wagę przywiązuje się do rzetelności poznawczej, odpowiedzialności oraz kształcenia postaw obywatelskich. Dzięki podejmowanym działaniom, absolwenci Wydziału zyskują wszechstronne przygotowanie do aktywności zawodowej rynku pracy.

GŁÓWNE CELE I ZADANIA OPERACYJNE

Rozwój WH postrzegamy w trzech głównych obszarach działalności: 1. naukowej - odnoszącej się do badań; 2. dydaktycznej - związanej z jakością kształcenia; 3. organizacyjnej - które odpowiadają priorytetowym celom głównym.

W ramach poszczególnych celów głównych, uznanych za priorytetowe, wskazano na zadania (cele) operacyjne - ujęte w tabeli ukazującej zakres odpowiedzialności za ich realizację, terminy, spodziewane rezultaty oraz potencjalne źródła finansowania.

Cel główny 1: WYSOKA JAKOŚĆ BADAŃ I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Nauki humanistyczne odgrywają istotną rolę w rozwoju społeczeństwa. Ich wpływ nie ogranicza się obecnie do sfery społecznej czy zadań związanych z profesjonalnie przygotowaną ofertą edukacyjną. Działania podejmowane przez WH zmierzają do ciągłego podnoszenia i utrzymania najwyższej pozycji naukowej, systematycznego zwiększania liczby publikacji o międzynarodowym zasięgu oddziaływania, a także intensyfikowania współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Wspieranie zespołowej pracy naukowców tak wewnątrz Wydziału, jak i na zewnątrz – społeczność akademicka Wydziału uznaje za istotny element rozwoju. Rolą WH jest również dbałość o rozwój umiejętności badawczych jego pracowników, w tym szczególnie młodych pracowników i doktorantów, co stanowi gwarancję osiągania wyników badań docenianych w skali międzynarodowej. Dążeniem WH jest wdrożenie skutecznego systemu motywującego pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do osiągania wyników badań o wysokiej jakości.

W ramach niniejszego celu, uznanego za priorytetowy, należy wskazać na następujące zadania (cele) operacyjne - ujęte w tabeli ukazującej zakres odpowiedzialności za ich realizację, terminy, spodziewane rezultaty oraz potencjalne źródła finansowania.

Zadania (cele) operacyjne

Odpowiedzialność

Termin

Zakładane efekty i rezultaty

Potencjalne

źródło

finansowania

Zapewnienie WH trwałego miejsca wśród najlepszych wydziałów historycznych polskich szkół wyższych

Władze dziekańskie

KontynuacjaDziałanie ciągłe

- Uzyskanie kategorii parametrycznej "A PLUS" w ocenie MNiSW;

- Wysokie miejsce wśród wydziałów w powszechnie uznanych rankingach

Środki własne

Rozwój naukowy kadry własnej z możliwością jej wzmocnienia przez wybitnych ludzi nauki

Władze dziekańskie

Kontynuacja, działanie ciągłe

 

Środki własne

Racjonalizacja i wzrost środków finansowych na badania naukowe w dyspozycji jednostek organizacyjnych WH

Dziekan WH,

Działanie ciągłe

Zwiększona wielkość środków finansowych jednostek organizacyjnych

Środki własne,

Wspieranie pozyskiwania i wzrost środków zewnętrznych przeznaczonych na działalność naukową oraz na infrastrukturę badawczą

Władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

Kontynuacja, działanie ciągłe

Wzrost środków

Granty, częściowo środki własne

Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi

Władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

 

Kontynuacja, działanie ciągłe

Organizacja konferencji, wspólnych projektów badawczych

Granty, częściowo środki własne

Wspomaganie inicjatyw badawczych i starań o krajowe i europejskie granty badawcze

Władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

 

Kontynuacja, działanie ciągłe

Pozyskiwanie większej ilości grantów

Środki własne

Tworzenie i wspieranie tworzenia formalnych i nieformalnych zespołów badawczych oraz uczestnictwo w interdyscyplinarnych zespołach badawczych

Władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

 

Działanie ciągłe

- Przygotowanie i realizacja nowych projektów badawczych;

- Nowe zespoły badawcze w strukturze WH

Środki pozyskiwane z projektów badawczych,

częściowo

środki własne

Aktywne wsparcie rozwoju naukowego pracowników WH, poprzez premiowanie osób i zespołów osiągających wysoki poziom badań naukowych

Władze dziekańskie

Działania ciągłe

Wprowadzenie systemu wsparcia finansowego

Środki własne

Promowanie wybitnych osiągnięć naukowych pracowników Wydziału

Władze dziekańskie

 

Działanie ciągłe

 

Wzrost liczby inicjatyw zapewniających szeroki odbiór informacji, w tym działań charakterze popularyzator-skim

Środki własne

Modernizacja bazy bibliotecznej i systemów bibliograficznych (repozytoriów)

Władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

 

Kontynuacja, działanie ciągłe

 

-Zakup książek;

- Zakup baz danych,

- Digitalizacja zasobów bibliotecznych, wizualnych oraz kolekcji muzealnych;

- Powstawanie katalogów on-line

Środki własne, środki pozyskiwane z projektów badawczych

Wspieranie działań mających na celu zatrudnianie oraz zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników naukowych ze stopniem doktora, doktora habilitowanego, tytułami naukowymi oraz bieżąca ocena stanu kadrowego

Władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

 

Kontynuacja, działanie

ciągłe

 

Zapewnienie liczby pracowników nauki ze stopniem naukowym - zapewniających odpowiednie minima kadrowe związanych z posiadanymi uprawnieniami oraz minimami kadrowymi dla poszczególnych kierunków kształcenia

Środki własne

Wspieranie publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i wysoko-punktowanych oraz zwiększenie wartości ewaluacyjnej czasopism jednostek organizacyjnych

Władze dziekańskie, dyrektorzy instytut

Działanie ciągłe

 

Zwiększenie liczby publikacji w czasopismach wysoko-punktowanych i o zasięgu międzynarodowym

Środki własne

Wzmocnienie badań praktycznych realizowanych na WH skierowanych do podmiotów społecznych i gospodarczych

Władze dziekańskie, dyrektorzy instytut

Działanie ciągłe

 

Zwiększenie liczby badań naukowych prowadzonych przez WH wykorzystywanych przez podmioty zewnętrzne

Środki własne, środki pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych

Poprzez pojęcie "kontynuacja" należy rozumieć działania wynikające z realizacji strategii WH z lat 2012-2016. Przez pojęcie "Środki własne" należy rozumieć fundusze uzyskane w ramach dotacji statutowej i budżetu - zarówno wydziału jak i całej Uczelni.

Cel główny 2: WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Kształcenie w obszarze nauk humanistycznych na WH ma łączyć się z systematycznym doskonaleniem, unowocześnianiem i wzbogacaniem oferty dydaktycznej, przy zachowaniu najwyższej jakości kształcenia - w odniesieniu do wszystkich poziomów kształcenia. Konieczne jest zapewnienie zgodności oferty dydaktycznej z kierunkami prowadzonych badań, a także potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego Zachowaniu wysokich standardów jakości kształcenia ma służyć funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz. Dążeniem WH jest także rozwijanie współpracy dydaktycznej z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Proces dydaktyczny i jego efekty winny odgrywać istotną rolę w rozwoju społeczeństwa.

Zadania (cele) operacyjne

Odpowiedzialność

Termin

Zakładane efekty i rezultaty

Potencjalne źródło finansowania

Unowocześnianie oferty dydaktycznej w oparciu o badania własne WH, potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego - oraz uwzględniającej potrzeby internacjonalizacji

Dyrektorzy jednostek, władze dziekańskie

Kontynuacja, działania ciągłe

- Udoskonalona oferta dydaktyczna zorientowana na studentów i doktorantów, podmioty społeczno-gospodarcze;

- Stałe prowadzanie materiałów dydaktycznych dostępnych on-line;

 - Wprowadzanie metod i technik kształcenia na odległość (platform e-lerningowych);

- Zwiększenie liczby pracowników naukowo dydaktycznych z zagranicy ;

- Stałe rozszerzenie oferty wykładów w językach obcych prowadzonych przez pracowników WH

Środki własne, środku programów ERASMUS PLUS

Monitorowanie stanu kadrowego WH i bieżąca ocena mająca na celu doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia zmierzające do poprawy jego skuteczności, w tym systematyczna ewaluacja działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich

Dyrektorzy jednostek, władze dziekańskie, komisje ds jakości kształcenia

Kontynuacja, działania ciągłe

Stałe doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich;

Środki własne

Współpraca z absolwentami oraz interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi WH, w tym absolwentami WH

Władze dziekańskie, dyrektorzy jednostek

Kontynuacja, działania ciągłe

 - Powołanie

zespołów interesariuszy zewnętrznych związanych z jednostkami organizacyjnymi WH;

- Zwiększanie

udziału interesariuszy zewnętrznych w przygotowywaniu i konsultacjach  programów kształcenia

Środki własne

Unowocześnianie i wprowadzanie programów nauczania, zwłaszcza w przypadku nowych kierunków

Dyrektorzy jednostek, komisje programowe jednostek, władze dziekańskie przy współpracy Biura Karier

Kontynuacja, działania ciągłe

- Zmienione, zaktualizowane, unowocześnione (uatrakcyjnione) oraz całkowicie nowe programów (specjalności) studiów;

- Wprowadzanie do programu nowych  modułów, specjalności i specjalizacji;

- Zwiększanie liczby zajęć (modułów kształcenia) o charakterze praktycznym;

- Wprowadzanie krótkich form kształcenia rozwijających nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy;

- Zwiększenie liczby przedmiotów prowadzonych w języku obcym;

- Zwiększenie liczby kierunków studiów o charakterze interdyscyplinar-nym

Środki własne oraz pozyskane z grantów zewnętrznych

Zapewnienie nowoczesnych środków dydaktycznych, polepszenie warunków lokalowych

Władze centralne, władze dziekańskie, dyrektorzy jednostek

Kontynuacja, działania ciągłe

- Zwiększenie liczby sal dydaktycznych z odpowiednimi udogodnieniami (multimedia),

- Zwiększanie środków pozyskiwanych z Funduszu ARS DOCENDI,

Środki własne

Modernizacja bazy bibliotecznej i systemów bibliograficznych (repozytoriów)

Władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów

Kontynuacja, działanie ciągłe

- Zakup książek;

- Zakup baz danych,

- Digitalizacja zasobów bibliotecznych i wizualnych oraz muzealnych;

- Powstawanie katalogów on-line

- Udostępnienie do celów dydaktycznych zbiorów i kolekcji o charakterze muzealnym

Środki własne, środki pozyskiwane z projektów badawczych

Wspólne programy edukacyjne z innymi uniwersytetami i ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą

Dyrektorzy jednostek, władze dziekańskie, władze centralne

Działania ciągłe

- Rozwój ofert w ramach programu ERASMUS PLUS, w ramach programu MOST; - Zwiększenie liczby studentów i doktorantów w programach ERASMUS i SYLF;

- Nowe umowy o współpracy z ośrodkami zagranicznymi

Środki własne, środki programów oraz partnerów

Ścisła współpraca z samorządem studenckim oraz kołami naukowymi oraz towarzystw naukowych doktorantów

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych

Działania ciągłe

- Aktywizacja

naukowa studentów;

- Wprowadzanie sposobów wyróżniania najlepszych studentów;

- Zwiększenie liczby studentów działających w kołach naukowych i uczestniczących w różnych formach komunikacji naukowej (publikacje, konferencje naukowe);

- Zwiększenie liczby studentów zaangażowanych w badania naukowe prowadzone na WH

Środki własne, środki uzyskane od podmiotów zewnętrznych

Współpraca z absolwentami WH

Władze dziekańskie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych; uczelniane zespoły ds. monitor., karier; promocji

 

Kontynuacja, działania ciągłe

 

- Aktywne zachęcanie absolwentów do pozostawania w kontakcie z jednostką po ukończeniu studiów drugiego stopnia, doktoranckich, podyplomowych; - Udział absolwentów w konferencjach, wzrost liczby absolwentów udzielających WH różnorodnego wsparcia oraz liczby absolwentów WH będących opiekunami praktyk zawodowych studentów

Środki własne, środki uzyskane od podmiotów zewnętrznych

Promocja oferty dydaktycznej WH

Władze dziekańskie, dyrektorzy jednostek

Działania ciągłe

- Wspieranie i organizowanie imprez okolicznościowych i promocyjnych (dni otwarte, jubileusze, zjazdy absolwentów); - Propagowanie i upowszechnianie idei studiów historycznych (edukacji historyczno-kulturowej);

- Zwiększenie współpracy z władzami samorządowymi oraz szkołami średnimi;

 - Wzmocnienie promocji oferty dydaktycznej WH w językach obcych (zwł. w Internecie)

Środki własne, środki zewnętrzne

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na projekty dydaktyczne

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych

Działanie ciągłe

Wprowadzanie projektów dydaktycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (spoza UJ)

Środki jednostek organizacyjnych oraz źródła zewnętrzne

Wspieranie przygotowania i publikowania podręczników

akademickich

Władze dziekańskie

jednostek organizacyjnych

Działanie ciągłe

- Zwiększenie

 liczby podręczników akademickich;

- Zwiększanie

 środków pozyskiwanych z Funduszu ARS DOCENDI

Środki własne

Cel główny 3: ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ ORGANIZACYJNY

Badania naukowe i proces kształcenia winien być ściśle związany z działaniami organizacyjnymi, zapewniającymi największe wsparcie i pomoc w obsłudze administracyjnej pierwszych dwóch celów głównych. Sprawne działanie WH winno być związane z profesjonalnym zarządzaniem strukturami (poszczególnymi jednostkami WH). Ważnym elementem realizacji tego celu jest też poprawa warunków pracy naukowej jak i dydaktycznej.

Zadania operacyjne

Odpowiedzialność

Termin

Zakładane efekty i rezultaty

Potencjalne

źródło

finansowania

Bieżące dostosowywanie struktur WH do specyfiki działalności i aktualnych potrzeb badawczych i dydaktycznych

Władze dziekańskie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych

Kontynuacja, działania ciągłe

- Osiągnięcie wyższego poziomu sprawności organizacyjnej;

- Adekwatny podział organizacyjny WH oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych;

- Tworzenie zakładów oraz pracowni niezbędnych do prowadzenia badań/dydaktyki

- Likwidacja niepotrzebnych struktur organizacyjnych

Środki własne

Wspieranie pozyskiwania środków na działalność naukową i dydaktyczną

Władze dziekańskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych

Działania ciągłe

- Intensyfikacja poszukiwań partnerów i środków finansowych zewnętrznych;

 - Utworzenie stanowiska administracyjnego na WH ds przygotowania i obsługi projektów badawczych i dydaktycznych

Środki własne, środki pozyskane od podmiotów zewnętrznych

Doskonalenie obsługi informatycznej procesu zarządzania

Władze centralne, władze dziekańskie

Kontynuacja, działania ciągłe

- Dalsza rozbudowa sieci informatycznej

- Stałe zwiększanie obiegu elektronicznego dokumentów

- Poprawa poziomu technicznego i wysokiego stopnia aktualności  wydziałowej strony www oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych (w tym wprowadzenie wersji obcojęzycznych)

Środki własne

Stała ocena poziomu obsługi administracyjnej

Władze dziekańskie, jednostki centralne zajmujące się oceną pracy administracji

Kontynuacja, działania ciągłe

- Podniesienie standardów obsługi i jakości pracy pracowników administracji

Środki własne

USTALENIA KOŃCOWE: REALIZACJA I EFEKTY WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU WH

1. Przedstawiona strategia rozwoju WH, jak podkreślono w ogólnych założeniach, może zostać rozszerzona przez poszczególne jednostki organizacyjne WH - które mogą przygotować dalsze zadania operacyjne.

2. Harmonogram wprowadzania zmian jest elementem strategii, nad którym czuwa Dziekan Wydziału Historycznego, który, w ramach swych kompetencji może doprecyzować oczekiwane efekty wykonywanych zadań jak również wskazać osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań. 

3. Dziekan WH, wraz z prodziekanami i dyrektorami jednostek organizacyjnych na bieżąco analizuje i ocenia osiągane rezultaty poszczególnych celów. 

4. Dziekan WH dokonuje niezbędnej alokacji zasobów finansowych - wskazania źródeł i wielkości finansowania koniecznych do realizacji zaplanowanych celów.

5. Obowiązkiem dziekana jest przedstawienie stanu realizacji strategii rozwoju wraz z końcem kadencji.